خیلی ممنونیم که قصد دارید در این نظرسنجی مشارکت کنید. مطمئناً نظرات شما به ما کمک می‌کند تا محتوای آموزشی موثرتری برای شما ایجاد کنیم.
لطفاً ابتدا به سوالات گام اول و سپس به سوالات گام دوم پاسخ دهید، بعد از تکمیل هر دو بخش به صفحه‌ی دریافت هدیه 200 هزارتومانی برای شرکت در دوره آموزشی ایستادن بر قله استقلال مالی هدایت خواهید شد.

گام اول: لطفا گزینه های زیر را بررسی کنید و هر کدام به شرایط شما نزدیکتر است، انتخاب کنید:

گام دوم: در حال حاضر کدامیک از موارد زیر برای شما اولویت بالاتری دارند؟