می تونی بحث درباره یا اقتصاد را بفهمید یا برای همیشه با بورس خداحافظی کنید را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!