ارزش دفتری به ازای هر سهم عادی

تعریف ارزش دفتری به ازای هر سهم عادی چیست؟ ارزش دفتری به ازای هر سهم عادی معیاری است که توسط صاحبان سهام عادی در شرکت مورداستفاده قرار می‌گیرید تا میزان پولی که پس از پرداخت تمامی بدهی های شرکت از محل دارایی ها، به ازای هر سهم باقی می‌ماند، مشخص شود. فرمول ارزش دفتری بهادامه مطلب