ارزش کامل

تعریف ارزش کامل چیست؟ ارزش کل یک ابزار مالی یا سازمان ارزش کامل گفته می‌شود. ارزش کـامل شامل بخش ذاتی و بخش خارجی آن است و شامل ارزش مبنای یک دارایی و همچنین سایر مزایای خواسته و ناخواسته‌ای است که دارایی با خود به همراه دارد. توضیحات مدیر مالی در مورد ارزش کـامل شاید بهترینادامه مطلب