اقتصاد رفتاری

تعریف اقتصاد رفتاری چیست؟ مطالعه روانشناسی که به بررسی فرآیندهای تصمیم‌گیری اشخاص و نهادها مرتبط است، اقتصاد رفتاری نام دارد. دو سؤال مهم در این زمینه عبارت‌اند از: آیا فرضیات اقتصاددانان درباره مطلوبیت یا بیشینه کردن سود، تقریب‌های خوبی از رفتار واقعی مردم هستند؟ آیا اشخاص مطلوبیت شخصی خود را بیشینه می‌کنند؟ توضیحات مدیر مالیادامه مطلب