اقتصاد کلان

تعریف اقتصاد کلان چیست؟ رشته‌ای در اقتصاد که رفتار اقتصاد کل را بررسی می‌کند. اقتصاد کلان حوادث سراسری اقتصاد مثل تغییرات بیکاری، درآمد ملی، نرخ رشد، تولید ناخالص داخلی، تورم و سطوح قیمت ها را بررسی می‌کند. توضیحات مدیر مالی در مورد اقتصادکلان اقتصاد کلان بر جابجایی و روندها در اقتصاد به‌عنوان یک کل تمرکزادامه مطلب