اوراق بهادار با درآمد ثابت

تعریف اوراق بهادار با درآمد ثابت چیست؟ اوراق بهادار با درآمد ثابت نوعی سرمایه گذاری به حساب می‌آید که بازده ای آن به شکل پرداخت های ثابت دوره‌ای و بازده نهایی اصل سرمایه در زمان سررسید است. بر خلاف اوراق بهادار با درآمد متغیر، جایی که در آن پرداخت ها بر اساس معیار مبنایی چونادامه مطلب