اوراق بیش ارزشیابی شده

تعریف اوراق بیش ارزشیابی شده چیست؟ سهام یا اوراق بهاداری که در قیمت فعلی، چشم‌انداز درآمدها یا نسبت قیمت به درآمدش (P/E) توجیه نشده است اوراق بیش ارزشیابی شده گفته می‌شود و به همین علت انتظار کاهش قیمت آن می‌رود. ارزش گذاری اضافی ممکن است از یک خرید احساسی ناشی شود که باعث تورمی درادامه مطلب