اوراق کم ارزشیابی شده

تعریف اوراق کم ارزشیابی شده چیست؟ اوراق بهادار مالی یا انواع دیگری از سرمایه گذاری ها که قیمت فروش آن زیر ارزش ذاتی و حقیقی سرمایه گذاری است، اوراق کم ارزشیابی شده گفته می‌شود. به عبارتی اوراقی که کمتر از ارزش واقعی تخمین و قیمت گذاری شده باشند، اوراق کم ارزشیابی شده گفته می‌شوند. سهامیادامه مطلب