بانک

تعریف بانک چیست؟ بانک نوعی مؤسسه مالی است که دارای مجوز به عنوان دریافت کننده سپرده‌هاست. دو نوع از بانکها وجود دارند: بانکهای تجاری و بانکهای سرمایه گذاری. در بیشتر کشورها، بانکها به‌وسیله دولت یا بانک مرکزی قانون گذاری می‌شوند. توضیحات مدیر مالی در مورد بانـک بانکهای تجاری اساساً بر مدیریت برداشت ها و سپردهادامه مطلب