تورم ناشی از فشار هزینه

تعریف تورم ناشی از فشار هزینه چیست؟ تورم ناشی از فشار هزینه پدیده‌ای است که در آن سطح عمومی قیمت ها به خاطر افزایش در هزینه‌های حقوق و دستمزد و همین‌طور مواد خام، بالا می‌رود. توضیحات مدیر مالی در مورد تورم ناشی از فـشار هزینه تـورم ناشی از فشار هزینه به این خاطر گسترش می‌یابد کهادامه مطلب