حسابدار

یک حسابدار کیست؟ یک حسابدار فردی حرفه‌ای است که عملیات حسابداری مثل حسابرسی یا تجزیه و تحلیل صورتهای مالی را انجام می‌دهد. حسابداران می‌توانند در استخدام یک شرکت حسابداری یا شرکت بزرگی با دپارتمان حسابداری داخلی باشند یا به صورت جدا کار کنند. گواهی‌نامه‌هایی از جانب انجمن‌های حرفه‌ای، بعد از گذراندن یک سری الزامات، بهادامه مطلب