درآمد ناخالص

تعریف درآمد ناخالص چیست؟ به‌طورکلی درآمد شرکت منهای بهای تمام شده کالای فروش رفته درآمد ناخالص گفته می‌شود؛ اما در مبحث حسابداری شخصی سود نا خالص اشاره به درآمد شخصی کل فرد قبل از حساب کردن مالیات و سایر کسورات دارد. توضیحات مدیر مالی در مورد درآمد نا خالص درآمد ناخالص شما نشانگر این استادامه مطلب