روانشناسی بازار

تعریف روانشناسی بازار چیست؟ احساس کلی که بازار در یک زمان مشخص تجربه می‌کند، روانشناسی بازار گفته می‌شود. حرص، ترس، انتظارات و شرایط، همه عواملی هستند که بر ذهنیت کلی سرمایه گذاری افراد تأثیر می‌گذارند. توضیحات مدیر مالی در مورد حاشیه سود اگرچه نظریه‌های مالی شرایطی را توصیف می‌کنند که در آن همه بازیگران بازارادامه مطلب