سازمان تجارت جهانی [WTO]

تعریف سازمان تجارت جهانی چیست؟ سازمان تجارت جهانی یک سازمان بین‌المللی است که با قوانین جهانی تجارت بین کشورها سروکار دارد. عملکرد اصلی این سازمان کسب اطمینان از این است که تجارت جهانی تا جای ممکن هموار، قابل پیش‌بینی و آزاد باشد. توضیحات مدیر مالی در مورد سازمان تجارت جهانی برخی شرکتها خصوصاً شرکت هایادامه مطلب