سرمایه گذاری مستقیم

تعریف سرمایه گذاری مستقیم چیست؟ خرید یا اکتساب بخش قابل‌توجهی از یک کسب‌وکار که امکان اعمال کنترل بر آن شرکت را فراهم می‌کند، سرمایه گذاری مستقیم گفته می‌شود. این نوع سرمایه گذاری به هر وسیله‌ای غیر از خرید سهام انجام می‌شود. توضیحات مدیر مالی در مورد سرمایه گذاری مستـقیم هدف سرمایه گذاری مستقیم، به دستادامه مطلب