سرمایه گذار فعال

تعریف سرمایه گذار فعال چیست؟ سرمایه گذاری که نسبت بزرگی از سهام یک شرکت را در اختیار دارد و نقش فعالی در مدیریت شرکت ایفا می‌کند، سرمایه گذار فعال گفته می‌شود. سرمایه گذار فعال می‌تواند سهامدار اصلی، یا سهامدار فعال باشد. چنین سرمایه گذارانی، مالکیت سهام در شرکت ها را دلیلی برای دخالت فعال درادامه مطلب