سهام تدافعی

تعریف سهام تدافعی چیست؟ سهامی که بدون توجه به وضع کلی بازار بورس، سود ثابت و پایداری به سهامداران خود ارائه دهد، سهام تدافعی گفته می‌شود. توضیحات مدیر مالی در مورد سهام تدافعی سهام تدافعی در طول فازهای مختلف چرخه تجاری پایدار می‌ماند. در دوران رکود اقتصادی، این نوع سهام بهتر از بازار عمل می‌کنند؛ادامه مطلب