صندوق سرمایه گذاری با سرمایه متغیر

تعریف صندوق سرمایه گذاری با سرمایه متغیر چیست؟ صندوق سرمایه گذاری با سرمایه متغیر نوعی صندوق سرمایه گذاری است که محدودیتی برای میزان سهامی که صندوق منتشر می‌کند، ندارد. اگر تقاضا به‌اندازه کافی زیاد باشد، صندوق بدون توجّه به تعداد سرمایه گذاران به انتشار و توزیع سهام خود ادامه خواهد داد. صندوق های سرمایه گذاریادامه مطلب