صندوق سرمایه گذاری در سهام

تعریف صندوق سرمایه گذاری در سهام چیست؟ صندوق سرمایه گذاری مشترک که دارایی هایش را در تعداد نسبتاً زیاد و متنوعی از سهام عادی سرمایه گذاری می‌کند، صندوق سرمایه گذاری در سهام گفته می‌شود. مدیر سرمایه گذاری این نوع صندوق ها، به اندازه شرکت یا سبک سرمایه گذاری محدود نمی‌شود. توضیحات مدیرمالی در مورد صندوقادامه مطلب