صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر درآمد

تعریف صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر درآمد چیست؟ صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر درآمد نوعی از صندوق سرمایه گذاری است که بر درآمد جاری چه به شکل ماهانه و چه فصلی، تأکید دارد و نقطه مقابل صندوق‌هایی است که به افزایش سرمایه توجه دارند. چنین صندوق‌هایی دارای انواع تعهدات بدهی و اوراق مشارکت دولتی، شهرداریادامه مطلب