عمر مفید

تعریف عمر مفید چیست؟ عمر مفید تخمینی است که نشان می‌دهد یک شخص چه مدت می‌تواند انتظار داشته باشد تا از وسیله‌ای که برای او ایجاد درآمد می‌کند، استفاده کند. عمر مفید معمولاً به زمانی که در آن یک کالا برای تجارت مفید خواهد بود اشاره دارد و نه کل عمر کالا. بسیاری از عواملادامه مطلب