عملکرد خوب

تعریف عملکرد خوب چیست؟ عملکرد خوب توصیه‌ای از طرف یک تحلیلگر است که یعنی انتظار می‌رود سهام کمی بهتر از بازده بازار عمل نماید. به این تعریف همچنین “عملکرد بهتر از بازار “، “خرید متوسط ” یا “خرید و نگهداری ” نیز می‌گویند. توضیحات مدیر مالی در مورد عملکـرد خوب تعاریف دقیق این مطلب درادامه مطلب