عملکرد ضعیف

تعریف عملکرد ضعیف چیست؟ عملکرد ضعیف توصیه‌ای از طرف یک تحلیلگر است که یعنی انتظار می‌رود سهام کمی بدتر از بازده بازار عمل کند و عملکرد بدی نسبت به بازار داشته باشد. به این تعریف همچنین عملکرد ضعیف‌تر از بازار، فروش متوسط یا دارایی ضعیف نیز می‌گویند. توضیحات مدیر مالی در مورد عملکرد ضـعیف تعاریفادامه مطلب