فلسفه سرمایه گذاری

تعریف فلسفه سرمایه گذاری چیست؟ مجموعه‌ای از قوانین که فرآیند تصمیم‌گیری سرمایه گذاری فردی را شکل می‌دهد، فلسفه سرمایه گذاری گفته می‌شود. موارد زیر مثال‌هایی برای فلسفه یا سبک سرمایه گذاری است: سرمایه گذاری ارزشی: به دنبال سهام نسبتاً ارزان که کمتر از ارزش واقعی ارزش گذاری شده است و طرفداران این سبک بر اینادامه مطلب