قانون ۷۲

تعریف قانون ۷۲ چیست؟ قانون ۷۲ میانبری است برای تخمین سال‌های موردنیاز برای دو برابر شدن پول شما با یک نرخ بهره مرکب سالانه. این قانون این‌طور بیان می‌کند که برای تخمین تعداد سال‌ها، نرخ را که بر حسب درصد بیان می‌شود، به ۷۲ تقسیم کنید: سال‌های موردنیاز برای دو برابر شدن سرمایه گذاری =ادامه مطلب