قیمت پیشنهادی خرید

تعریف قیمت پیشنهادی خرید چیست؟ پیشنهاد خریدی که توسط یک سرمایه گذار، معامله گر یا دلال برای خرید یک اوراق بهادار در یک قیمت مشخص ارائه می‌شود، قیمت پیشنهادی خرید گفته می‌شود. درواقع این قیمت، قیمتی است که خریدار مایل به خرید اوراق است و کمیت خرید را نیز در سفارش خود تصریح می‌کند. قیمتیادامه مطلب

قیمت پیشنهادی فروش

تعریف قیمت پیشنهادی فروش چیست؟ قیمت پیشنهادی فروش قیمتی است که فروشنده برای یک اوراق بهادار مایل به قبول آن است. در کنار قیمت پیشنهـادی فروش عموماً فروشنده تعداد اوراق بهاداری را که در آن قیمت مایل به فروش است نیز تصریح می‌کند. توضیحات مدیر مالی در مورد قیمت پیشنهادی فروش این موضوع نقطه مقابلادامه مطلب