مدیریت فعال

تعریف مدیریت فعال چیست؟ استفاده از عنصر انسانی همچون یک یا چند مدیر و یا تیمی از مدیران برای مدیریت فعال پرتفوی صندوق سرمایه گذاری، مدیریت فعال گفته می‌شود. این اصطلاح بیشتر در مورد صندوق های سرمایه گذاری به کار می‌رود و مدیران فعال بر تحقیق، تحلیل، پیش‌بینی و قضاوت شخصی و تجربه در گرفتنادامه مطلب