نرخ تنزیل

تعریف نرخ تنزیل چیست؟ نرخ تنزیل نرخ بهره‌ای است که از بانک های تجاری و سایر مؤسسات سپرده گذاری، برای وام های دریافتی از بانک فدرال رزرو آمریکا گرفته می‌شود. نرخ تنزیل همچنین به نرخ بهره مورداستفاده در تحلیل جریان نقدی تنزیل یافته (DCF) اشاره دارد تا ارزش فعلی جریان های نقدی آتی مشخص شود.ادامه مطلب