نظریه انتخاب عقلایی

تعریف نظریه انتخاب عقلایی چیست؟ نظریه انتخاب عقلایی یک اصل اقتصادی است که فرض می‌کند اشخاص همیشه تصمیمات منطقی و محتاطانه می‌گیرند تا برایشان بیشترین سود و مطلوبیت را فراهم آورد و بیشترین نفع شخصی را نیز برایشان به دنبال داشته باشد. بیشتر نظریه‌ها و فرضیات اقتصاد معمول بر اساس نظریه انتخاب عقلایی بناشده‌اند. توضیحاتادامه مطلب