نظریه گام تصادفی

تعریف نظریه گام تصادفی چیست؟ نظریه گام تصادفی بیان می‌کند که تغییرات قیمت سهام دارای توزیع یکسانی بوده و مستقل از همدیگر هستند، پس حرکات گذشته یا روند قیمت یک سهام یا بازار نمی‌تواند برای پیش‌بینی حرکت آینده آن مورد استفاده قرار گیرد. به آن تئوری گشت تصادفی نیز گفته می‌شود. توضیحات مدیر مالی درادامه مطلب