#14611 پاسخ

علی ستایشی
مشارکت کننده

سلام

برای محاسبه دقیق بازده روزانه در یک بازه زمانی باید بازده روزانه پیوسته هر یک از روزهای آن بازه زمانی را محاسبه کرده و سپس باهم جمع کنید.

فرمول محاسبه بازده روزانه: لگاریتم طبیعی (قیمت روز دوم تقسیم بر قیمت روز اول)

با تشکر