#14746 پاسخ

علی ستایشی
مشارکت کننده

سلام

ریسک سرمایه گذاری مجدد ریسکی است که سرمایه گذار در مقابل نرخ های بهره آتی و عدم اطمینان در مقابل آنها، رو به رو است.
فرمول مشخصی برای اندازه گیری این ریسک وجوپ ندارد اما میتوان از واریانس (انحراف معیاد) نرخ های بهره گذشته به عنوان شاخص عدم اطمینانی نرخ بهره آتی استفاده کرد. هر چقدر این واریانس ( انحراف معیار) بیشتر باشد،با ریسک بیشتری مواجه می باشیم

موفق باشید