#14834 پاسخ

mfallah2
مشارکت کننده

عکس پایین مثالی از “صورت تغییرات در حقوق صاحبان سهام” است.

مانند بسیاری از اقلام ترازنامه فرمول کلی محاسبه حقوق صاحبان سهام به صورت زیر است:

حقوق صاحبان سهام اول دوره + تغییرات در طول دوره= حقوق صاحبان سهام در آخر دوره

حقوق صاحبان سهام اول دوره و همچنین سود انباشته اول دوره در ترازنامه دوره قبلی قابل مشاهده است. برای محاسبه سود انباشته دوره فعلی (یا پایان دوره) هم باید سود خالص و سود تقسیمی دوره فعلی را در صورت سود و زیان پیدا کنیم.
سود تقسیمی – سود خالص = سود انباشته

سپس سود انباشته دوره فعلی را با سود انباشته اول دوره جمع می کنیم که حاصل این عدد همان سود انباشته ای است که در ترازنامه این دوره منظور خواهد شد و یکی از مهم ترین اقلام تغییرات حقوق صاحبان سهام است.

چنانچه شرکت در طول دوره افزایش سرمایه داشته باشد آن را هم باید لحاظ کنید

با تشکر