#14842 پاسخ

شاهرخ شهرابی
مشارکت کننده

سلام همراه گرامی،
به صورت ساده، حقوق صاحبان سهام عبارت است از دارایی منهای بدهی های شرکت یا مجموع سرمایه (منقسم به سهم) و سودهای انباشته. اما در یک مجموعه بزرگ یا یک شرکت سهامی، حقوق صاحبان سهام در برگیرنده اقلام مختلفی مانند سرمایه یا آورده سهام داران منقسم به سهم، سودهای انباشه، سهام خزانه (در صورت مجاز بودن طبق قوانین ناظر بر فعالیت شرکت)، و ذخایر کنار گذاشته شده است.
به موجب استانداردهای حسابداری ایران و سایر استانداردهای بین المللی، صورت های مالی باید تغییرات حقوق صاحبان سهام را به درستی منعکس کنند. برای درک بهتر تغییرات حقوق صاحبان سهام باید به صورت سود و زیان جامع و گردش حساب سود انباشته نگاه دقیق تری انداخت. صورت سود و زیان جامع دربرگیرنده ی سود یا زیان خالص دوره، سایر درآمدها و هزینه های شناسایی شده به تفکیک هر جز و تعدیلات سنواتی است. اهمیت این صورت از آن روی است که درآمدها و هزینه های شناسایی شده، اعم از تحقق یافته و تحقق نیافته را متعکس می کند. بندهای ۴۵ و ۴۶ استاندارد حسابداری شماره ۶ ایران با عنوانِ «گزارش عملکرد مالی» تغییرات در حقوق صاحبان سهام را این چنین تعریف کرده اند:
۴۵ . تغییرات‌ حقوق‌ صاحبان‌ سرمایه‌ و ساختار آن‌ در زمره‌ مهم‌ترین‌ اقلام‌ اطلاعاتی‌ مندرج‌ در صورتهای‌ مالی‌ است‌ و از اینرو باید به‌گونه‌ای‌ مشخص‌ منعکس‌ شود. به موجب‌ این‌ استاندارد تغییرات‌ حقوق‌ صاحبان‌ سرمایه‌ به‌ شرح‌ زیر در صورتهای‌ مالی‌ انعکاس‌ می‌یابد:
الف ‌. باتوجه‌ به‌ اهمیت‌ اطلاعات‌ مندرج‌ در حساب‌ سود (زیان‌) انباشته‌، گردش‌ این‌ حساب‌، متشکل‌ از سود (زیان‌) دوره‌، سود (زیان‌) انباشته‌ ابتدای‌ دوره‌، تعدیلات‌ سنواتی‌، و هرگونه‌ مبلغ‌ انتقالی‌ از سایر سرفصلهای‌ حقوق‌ صاحبان‌ سرمایه‌ (مجموعاً سود قابل‌ تقسیم‌)، سود سهام‌ پیشنهادی‌، مبالغ‌ انتقالی‌ به‌ اندوخته‌های‌ قانونی‌ و اختیاری‌ (مجموعاً تخصیص‌ سود)، بلافاصله‌ زیر صورت‌ سود و زیان‌ دوره‌ انعکاس‌ می‌یابد.
ب‌. گردش‌ حساب‌ اندوخته‌ قانونی‌ و اندوخته‌های‌ اختیاری‌ تخصیص‌ یافته‌ از محل‌ سود قابل‌ تقسیم‌ و همچنین‌ گردش‌ حسابهای‌ مربوط‌ به‌ اقلامی‌ که‌ طبق‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ مربوط‌، مستقیماً به‌ حقوق‌ صاحبان‌ سرمایه‌ منظور می‌شود (از قبیل‌ مازاد تجدید ارزیابی‌) در یادداشتهای‌ توضیحی‌ افشا می‌گردد.
ج‌. گردش‌ سایر اقلام‌ از قبیل‌ حساب‌ سرمایه‌ و صرف‌ سهام‌ در یادداشتهای‌ توضیحی‌ افشا می‌گردد.
۴۶ . موارد خاصی‌ وجود دارد که‌ اقلامی‌ با ماهیت‌ درآمد یا هزینه‌ را که‌ قابل‌ انعکاس‌ در حساب‌ سود و زیان‌ دوره‌ است‌ طبق‌ قوانین‌ آمره‌ باید مستقیماً به حساب‌ اندوخته‌ منظور کرد. برای‌ مثال‌، اساسنامه‌ قانونی‌ برخی‌ از شرکتهای‌ دولتی‌ مقرر می‌دارد که‌ سود حاصل از فروش‌ داراییهای‌ ثابت‌ به حساب‌ اندوخته‌ سرمایه‌ای‌ یا سایر اندوخته‌های‌ غیر قابل‌ تقسیم‌ منظور گردد. به منظور انعکاس‌ اثرات‌ کلیه‌ این‌ نوع‌ اقلام‌ در صورتهای‌ عملکرد مالی‌، درآمد یا هزینه‌ مربوط‌ باید در صورت‌ سود و زیان‌ جامع‌ منعکس‌ شود.
حساب سود و زیان انباشته در برگیرنده ی نتایج عملیات متمادی شرکت پس از اعمال هرگونه تغییرات در حساب (مانند تعدیلات مرتبط) حسابداری است. رویداد مختلفی می توانند این حساب را تحت تاثیر قرار دهند. اگر درست نگاه کنیم، تمامی رویدادها به نوعی این حساب را تحت تاثیر قرار می دهند. نتیجه تغییرات این حساب پس از اعمال هر گونه تعدیل لازم، میزان سود سالیانه را تعیین می کند. به زبان دیگر، مانده ابتدای دوره، به علاوه سود یا زیان طی دوره پس از اعمال هرگونه تغییر کاهنده یا افزاینده، مانده حساب سود و زیان سنواتی در پایان دوره مالی را نشان می دهد.
حال پس از آشنایی با اجزای حقوق صاحبان سهام و گردش حساب سود و زیان انباشته می توان این موضوع را بهتر درک کرد که تغییرات حقوق صاحبان یا تغییرات حساب سود و زیان انباشته چگونه قابل محاسبه است.
حقوق صاحبان سهام در سمت چپ ترازنامه به صورت تفکیکی مطابق با استانداردهای حسابداری نشان داده می شود. حقوق صاحبان سهام معمولا به صورت یک عدد کلی موید آورده سهام داران بوده و هرگونه تغییرات آتی (به غیر از مواردی که صراحتا توسط قانون یا استاندارد تصریح شده است، مانند افزایش سرمایه) باید در حساب های دیگر مانند سود و زیان انباشته گزارش شود. اگر خالص حقوق صاحبان سهام را ادعای اولیه مالکان نسبت به دارایی های شرکت در نظر بگیریم، رقم کلی سرمایه در معادله حسابداریِ دارایی مساوی بدهی به علاوه سرمایه، منهای سود یا زیان انباشته و با تعدیل هر یک از حساب های موثر دیگر مثل سایر ذخایر، رقم سرمایه یا آورده سهام داران یا خالص حقوق صاحبان سهام را نشان خواهد داد. در نتیجه، رقم ارائه شده در صورت مالی به عنوان سرمایه را می توان تحت عنوان خالص حقوق صاحبان سهام در نظر گرفت. در ضمن باید توجه کنید که اگر دو عدد شما تغییرات را بررسی می کند، حاصل تفاضل نیز نمایان گر تغییرات خواهد بود و نه مانده. در کل حقوق صاحبان سهام برابر است با سرمایه یا آورده سهام داران، به علاوه اندوخته های قانوی به علاوه سود یا منهای زیان انباشته (فرض بر آن که صورت مالی تجمیعی نیست).