#15167 پاسخ

شاهرخ شهرابی
مشارکت کننده

با سلام،
مطابق بند ۱۰ ماده ۱۴ منشور ذکر شده، هر یک از اعضا باید هرگونه تضاد منافع احتمالی را به اطلاع سایر اعضا برساند. قرار گیری در تمامی سمت های مرتبط با حسابرسی اعم از داخلی و مستقل و عضویت در کمیته های مربوطه سمتی بسیار حساس در شرکت بوده و دارندگان باید به شدت از هرگونه تضاد منافع واقعی یا انجام هرگونه اعمالی که شبه نقض استقلال را ایجاد کند، دوری گزینند. در این مورد خاص، عضو کمیته دارای سمت اجرایی در سازمان است که این موضوع به صراحت نقض استقلال و بی طرفی در اتخاذ تصمیم است.
فرض کنید حسابرسان داخلی بخواهند نتایج حاصل از سرمایه گذاری و اثربخشی آن فرآیند را ارزیابی کنند. فرآیندی که مشاور مستقیما در آن دخالت داشته است. در این شرایط، وی در جایگاهی قرار دارد که باید عملکرد خود را نقد کند. از آن روی که وظیفه ی کمیته اظهار نظر در مورد گزارش است، لذا این عضو می تواند با سوگیری نسبت به گزارش، نتیجه نهایی کار حسابرسان را تحت تاثیر قرار دهد. بدیهی است که این موضوع نقض صریح و آشکار استقلال است و این عضو اگر بخواهد حرفه ای عمل کند، باید از یکی از سمت های خود کناره گیری نمایند.