دوره های آموزشی مدیرمالی

18,000 تومان
9,000 تومان
18,000 تومان
9,000 تومان

دوره های آموزشی

دوره آموزشی فهم ترازنامه

12,000 تومان
12,000 تومان
14,000 تومان
8,000 تومان

مقالات آموزشی مدیرمالیهمه

دانشنامه مالی

در دانشنامه مالی، پیچیده‌ترین اصطلاحات مالی را به ساده‌ترین شکل ممکن بیاموزید.

AJAX progress indicator
جستجو در دانشنامه مالی
 • Abnormal Return
 • Absolute Physical Life
 • Accountant
 • Accounting
 • Accrual Accounting
 • Active Investing
 • Active Risk
 • Actual Return
 • Agency Theory
 • Aggregate Supply
 • Aggressive Investment Strategy
 • Amortization
 • Annual Budget
 • Annual Report
 • APT
 • Arbitrage
 • Arbitrage Pricing Theory
 • Arbitrageur
 • Articles of Incorporation
 • AS
 • Ask Price
 • Assessed Value
 • Asset
 • Asset Allocation
 • Audit Risk
 • Average Annual Yield
 • Balance Sheet
 • Bank Guarantee
 • Bankruptcy
 • Bear Market
 • Behavioral Economics
 • Behavioral Finance
 • Benjamin Method
 • BEP
 • Beta
 • Bid Price
 • Bird In Hand Theory
 • Block Trade
 • Book Value
 • Boom
 • Bottom Line
 • Bourse
 • Branch Manager
 • Brand
 • Brand Equity
 • Breakeven Point
 • Broker
 • Budget
 • Bull Market
 • Business Cycle
 • Business Risk
 • BV
 • Call Option
 • Capital
 • Capital Asset Pricing Model
 • Capital Budgeting
 • Capital Gain
 • Capital Lease
 • Capital Loss
 • Capital Market
 • Capital structure
 • Capitalization
 • CAPM
 • Cash
 • Cash Budget
 • Cash Flow Statement
 • Cash Market
 • CD
 • CEO
 • Certificate Of Deposit
 • Chairman‌
 • Chaos Theory
 • Chartist
 • Chief Executive Officer
 • Chief Operating Officer
 • Circuitism
 • Classical Economics
 • Clearing House
 • Closed-End Fund
 • COGS
 • Collateral
 • Commission
 • Commodity
 • Commodity Price Risk
 • Common Stock
 • Company Risk
 • Compound Interest
 • Conflict Of Interest
 • Control Stock
 • COO
 • Copyright
 • Corporation
 • Cost of Capital
 • Cost Of Goods Sold
 • Cost-Push Inflation
 • Country Risk
 • Credit Rating
 • Credit Risk
 • Creditor
 • Cumulative Dividend
 • Cumulative Preferred Stock
 • Currency
 • Currency Risk
 • Current Asset
 • Day Order
 • Day Trader
 • DCL
 • Debt
 • Debt Instrument
 • Default
 • Defensive Investment Strategy
 • Defensive Stock
 • Deflation
 • Degree of Combined Leverage
 • Degree of Financial Leverage
 • Degree of Operating Leverage
 • Demand-Pull Inflation
 • Depletion
 • Depreciation
 • Depression
 • Derivative
 • DFL
 • Disclosure
 • Discounted Value
 • Diversification
 • Diversified Common Stock Fund
 • Dividend
 • Dividend Per Share
 • Dividend Yield
 • DOL
 • Double tax
 • DPS
 • Earnings Per Share
 • Economic Life
 • Economic Profit
 • Economic Value Added
 • Economics
 • Efficient Market Hypothesis
 • EMH
 • EPS
 • Equity
 • EVA
 • Event Risk
 • Ex-Dividend
 • Excess Returns
 • Exchange
 • Expected Return
 • Face Value
 • Fat-tails
 • FI
 • Financial Analysis
 • Financial Asset
 • Financial Institution
 • Financial Intermediary
 • Financial Market
 • Financial Planner
 • Financial Risk
 • Financial Statement Analysis
 • Financial structure
 • Financial System
 • Financing
 • Fixed Cost
 • Fixed Interest Rate
 • Fixed-Income Security
 • Flotation Cost
 • Foreign Exchange Risk
 • Future Value
 • FV
 • GDP
 • Glamor Stock
 • Globalization
 • GNP
 • Gold Fund
 • Goodwill
 • Gross Domestic Product
 • Gross Income
 • Gross Interest
 • Gross National Product
 • Gross Profit
 • Growth Fund
 • Growth Stock
 • Guarantor
 • Harry Markowitz
 • Hedge
 • Hedge Fund
 • Holding Company
 • IB
 • Illiquid
 • Implied Volatility
 • Income
 • Income Fund
 • Income Statement
 • Income Stock
 • Income Tax
 • Individual investor
 • Industry
 • Inflation
 • Informationally Efficient Market
 • Initial Public Offering
 • Institutional Investor
 • Intangible Asset
 • Intellectual Capital
 • Intellectual Property
 • Interest
 • Interest Rate
 • International Currency Market
 • Investing
 • Investment
 • Investment Advisor
 • Investment Bank
 • Investment Philosophy
 • Investor
 • IPO
 • IV
 • Jump Risk
 • Keynesian Economics
 • Lease
 • Lender
 • Leverage
 • Life Cycle
 • Limited partnership
 • Liquid Asset
 • Liquidity
 • Liquidity Ratios
 • Liquidity Risk
 • Loan
 • Long-Term Debt
 • Macroeconomics
 • Market Cap
 • Market Capitalization
 • Market Efficiency
 • Market Failure
 • Market Maker
 • Market Order
 • Market Risk
 • Marxian Economics
 • Microeconomics
 • Money Market
 • NAV
 • Neoclassical Economics
 • Net Asset Value
 • Net Income
 • Net Income After Taxes
 • Net Investment
 • Net Present Value
 • Net Worth
 • NI
 • NIAT
 • Nominal Rate of Return
 • Nominal value
 • Noncumulative Preferred Stock
 • NPV
 • Open-end Fund
 • Operating Cost
 • Operating Lease
 • Operating Leverage
 • Operating Revenue
 • Ordinary Shares
 • Overvalued
 • P/E
 • P/E Ratio
 • P&L
 • Par Value
 • Paradox of Thrift
 • Partnership
 • Partnership agreement
 • Passive Investing
 • Patent
 • Personal Finance
 • Personal Income
 • Physical Asset
 • Portfolio
 • Preferred Stock
 • Present Value
 • Price Risk
 • Price to Earning Ratio
 • Profit
 • Profit and Loss Statement
 • Profit Margin
 • PV
 • Rate of Return
 • Rating
 • Rational Behavior
 • Rational Choice Theory
 • Real Gross Domestic Product
 • Real Rate of Return
 • Recession
 • Regular Revenue
 • Reinvestment Risk
 • Required Rate of Return
 • Retail Investor
 • Return
 • Revenue
 • REVs
 • Risk
 • Risk Averse
 • Risk Lover
 • Risk Neutral
 • Risk Seeker
 • Risk Seeking
 • Risk-Return Tradeoff
 • RRR
 • Savings
 • Search Cost
 • Secondary Market
 • Security
 • Shareholder
 • Shares
 • Sharpe Ratio
 • Small investor
 • Sole proprietorship
 • Specific Risk
 • Speculation
 • Stock
 • Stock Exchange
 • Stock Market
 • Supply
 • Surplus
 • Systematic Risk
 • Tangible Asset
 • Technical Analysis
 • The World Bank
 • Theory of The Firm
 • Time Value of Money
 • Top line
 • Trademark
 • Trader
 • Trend Analysis
 • TVM
 • Underlying Asset
 • Undervalued
 • Underwriting
 • Unlimited liability
 • Unsystematic Risk
 • Valuation
 • Value At Risk
 • Value Stock
 • Value-Added Tax
 • VaR
 • Variable Cost
 • Variable Interest Rate
 • VAT
 • Volatility
 • Warren Buffett
 • Wealth
 • Working Capital
 • Yield
 • Yield Curve
 • Yield Curve Risk
 • آربیتراژ
 • آربیتراژ کننده
 • ابزار بدهی
 • اتاق پایاپای
 • اجاره بلندمدت
 • اجاره به شرط تملیک
 • اجاره عملیاتی
 • اختیار خرید
 • ارز
 • ارزش آتی
 • ارزش اسمی
 • ارزش افزوده اقتصادی
 • ارزش برآوردی
 • ارزش تنزیلی
 • ارزش خالص
 • ارزش در معرض ریسک
 • ارزش دفتری
 • ارزش زمانی پول
 • ارزش فعلی
 • ارزش فعلی خالص
 • ارزش گذاری
 • ارزش ویژه
 • ارزش ویژه برند
 • استراتژی سرمایه گذاری تدافعی
 • استراتژی سرمایه گذاری تهاجمی
 • استهلاک
 • استهلاک دارایی های مشهود
 • استهلاک دارایی های نامشهود
 • استهلاک منابع طبیعی
 • اعتبار دهنده
 • افت قیمت
 • افشای اطلاعات
 • اقتصاد
 • اقتصاد خرد
 • اقتصاد رفتاری
 • اقتصاد کلاسیک
 • اقتصاد کلان
 • اقتصاد کینزی
 • اقتصاد مارکسی
 • اقتصاد نئوکلاسیک
 • اندازه شرکت
 • اوراق بهادار
 • اوراق بهادار با درآمد ثابت
 • اوراق بیش ارزشیابی شده
 • اوراق کم ارزشیابی شده
 • اوراق مشتقه
 • اهرم عملیاتی
 • اهرم مالی
 • بازار ارز بین المللی
 • بازار بورس
 • بازار پول
 • بازار ثانویه
 • بازار سرمایه
 • بازار صعودی
 • بازار کارا
 • بازار مالی
 • بازار نزولی
 • بازار نقدی
 • بازارساز
 • بازارساز بورس
 • بازارسازان
 • بازده
 • بازده اضافی
 • بازده سود سهام نقدی
 • بازده غیرعادی
 • بازده مورد انتظار
 • بازده واقعی
 • بانک جهانی
 • بتا
 • بدهی
 • بدهی بلندمدت
 • برنامه ریز مالی
 • برند
 • بودجه
 • بودجه بندی سرمایه ای
 • بودجه سالانه
 • بودجه نقدی
 • بورس
 • به شدت ریسک پذیر
 • بهای تمام شده کالا فروش رفته
 • بهره
 • بهره مرکب
 • بهره ناخالص
 • بی تفاوت نسبت به ریسک
 • پارادوکس صرفه جویی
 • پرتفوی
 • پرنده ای در دست
 • پس انداز
 • پورتفولیو
 • پوشش ریسک
 • پول نقد
 • تامین مالی
 • تئوری بنگاه اقتصادی
 • تئوری پرنده ای در دست
 • تئوری جریان پولی
 • تئوری قیمت گذاری آربیتراژ
 • تئوری نمایندگی
 • تجزیه و تحلیل روند
 • تجزیه و تحلیل صورتهای مالی
 • تجزیه و تحلیل مالی
 • تحلیل تکنیکال
 • تحلیل گر تکنیکال
 • تخصیص دارایی
 • ترازنامه
 • تریدر
 • تضاد منافع
 • تضمین کننده
 • تعادل ریسک و بازده
 • تعهد پذیره نویسی
 • تعهد خرید سهام
 • تناقض پس انداز
 • تناقض خست
 • تنوع بخشی
 • توافق‌نامه شراکت
 • تورم
 • تورم ناشی از فشار تقاضا
 • تورم ناشی از فشار هزینه
 • تولید ناخالص داخلی
 • تولید ناخالص داخلی واقعی
 • تولید ناخالص ملی
 • ثروت
 • ثروت خالص
 • جهانی شدن
 • چرخه تجاری
 • چرخه عمر
 • حاشیه سود
 • حسابدار
 • حسابداری
 • حسابداری تعهدی
 • حسابداری شخصی
 • حق تکثیر
 • خالص ارزش دارایی ها
 • خالص موجودی
 • دارایی
 • دارایی پایه
 • دارایی جاری
 • دارایی فیزیکی
 • دارایی مالی
 • دارایی مشهود
 • دارایی‌ نامشهود
 • دارایی نقد
 • دارایی نقدشونده
 • درآمد
 • درآمد خالص
 • درآمد شخصی
 • درآمد شرکت
 • درآمد عملیاتی
 • درآمد منظم
 • درآمد ناخالص
 • درجه اهرم عملیاتی
 • درجه اهرم کل
 • درجه اهرم مالی
 • درجه اهرم مرکب
 • رئیس هیئت مدیره
 • رتبه بندی
 • رتبه بندی اعتباری
 • رفتار عقلایی
 • رکود
 • رکود عمیق
 • روش بنجامین
 • رونق
 • ریسک
 • ریسک ارزی
 • ریسک اعتباری
 • ریسک بازار
 • ریسک پذیر
 • ریسک تجاری
 • ریسک حسابرسی
 • ریسک خاص
 • ریسک رویداد
 • ریسک سرمایه گذاری مجدد
 • ریسک سیستماتیک
 • ریسک شرکت
 • ریسک غیرسیستماتیک
 • ریسک فعال
 • ریسک قیمت
 • ریسک قیمت کالا
 • ریسک کشور
 • ریسک گریز
 • ریسک گریزی
 • ریسک مالی
 • ریسک منحنی بازده
 • ریسک نرخ ارز
 • ریسک نقدشوندگی
 • زیان سرمایه
 • ساختار سرمایه
 • ساختار مالی
 • سبد سهام، سبد دارایی ها
 • سرقفلی
 • سرمایه
 • سرمایه در گردش
 • سرمایه در گردش خالص
 • سرمایه فکری
 • سرمایه گذار
 • سرمایه گذار حقوقی
 • سرمایه گذار حقیقی
 • سرمایه گذاری
 • سرمایه گذاری انفعالی
 • سرمایه گذاری پویا
 • سرمایه گذاری خالص
 • سرمایه گذاری فعال
 • سرمایه گذاری کردن
 • سرمایه گذاری منفعلانه
 • سفارش بازار
 • سفارش به قیمت بازار
 • سفارش روز
 • سفته بازی
 • سود
 • سود اقتصادی
 • سود تقسیمی
 • سود تقسیمی هر سهم
 • سود خالص
 • سود خالص پس از کسر مالیات
 • سود سرمایه ای
 • سود ناخالص
 • سود نقدی جمع شونده
 • سود هر سهم
 • سهام
 • سهام ارزشی
 • سهام با درآمد
 • سهام بدون حق دریافت سود نقدی
 • سهام تدافعی
 • سهام دارای درآمد
 • سهام درآمدی
 • سهام رشدی
 • سهام عادی
 • سهام مدیریتی
 • سهام ممتاز
 • سهام ممتاز جمع شونده
 • سهام ممتاز غیر جمع شونده
 • سهامدار
 • سهم
 • سیستم مالی
 • شاخص
 • شرکت با مسئولیت محدود
 • شرکت با مسئولیت نامحدود
 • شرکت تامین سرمایه
 • شرکت تضامنی
 • شرکت تضامنی مختلط
 • شرکت سهامی
 • شرکت مادر
 • شرکت هولدینگ
 • شکست بازار
 • صندوق پوشش ریسک
 • صندوق سرمایه گذاری با پشتوانه طلا
 • صندوق سرمایه گذاری با سرمایه ثابت
 • صندوق سرمایه گذاری با سرمایه متغیر
 • صندوق سرمایه گذاری در سهام
 • صندوق سرمایه گذاری رشدی
 • صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر درآمد
 • صنعت
 • صورت جریان وجوه نقد
 • صورت حساب سود و زیان
 • صورت سود و زیان
 • صورتحساب جریانات نقدی
 • ضامن
 • ضریب بتا
 • ضمانت نامه بانکی
 • عرضه
 • عرضه اولیه
 • عرضه کل
 • علامت تجاری
 • عمر فیزیکی مطلق
 • عمر مفید
 • غیرنقدشونده
 • فرضیه بازار کارا
 • فرضیه کارایی بازار
 • فلسفه سرمایه گذاری
 • قیمت پیشنهادی خرید
 • قیمت پیشنهادی فروش
 • کارایی اطلاعاتی بازار
 • کارایی بازار
 • کارگزار
 • کارمزد
 • کالا
 • کپی رایت
 • کمیسیون
 • گزارش سالانه
 • گزارش سالیانه
 • گواهی ثبت اختراع
 • گواهی سپرده
 • گواهینامه تاسیس شرکت
 • مارکویتز
 • مازاد
 • مالکیت معنوی
 • مالی رفتاری
 • مالی شخصی
 • مالیات بر ارزش افزوده
 • مالیات بر درآمد
 • مالیات مضاعف
 • متد بنجامین
 • متنوع سازی
 • مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای
 • مدیر ارشد عملیاتی
 • مدیر شعبه
 • مدیر مالی
 • مدیرعامل
 • مدیرمالی
 • مدیریت امور مالی شخصی
 • مدیریت سرمایه در گردش
 • مسئله نمایندگی
 • مسئولیت نامحدود
 • مشاور سرمایه گذاری
 • مشاور مالی
 • مشتقه
 • معاملات بلوکی
 • معامله بلوکی
 • معامله‌ گر
 • معامله گر روزانه
 • معامله‌گر
 • معمای خست
 • منحنی بازده
 • منحنی ریسک
 • موجودی خالص
 • موسسه انفرادی
 • موسسه مالی
 • میانگین بازده سالانه
 • نرخ بازده
 • نرخ بازده اسمی
 • نرخ بازده مورد نیاز
 • نرخ بازده واقعی
 • نرخ بهره
 • نرخ بهره ثابت
 • نرخ بهره متغیر
 • نسبت آنی یا سریع
 • نسبت پول نقد
 • نسبت جاری
 • نسبت شارپ
 • نسبت قیمت به درآمد
 • نسبتهای نقدینگی
 • نشان تجاری
 • نظام مالی
 • نظریه آشوب
 • نظریه انتخاب عقلانی
 • نظریه انتخاب عقلایی
 • نظریه بنگاه اقتصادی
 • نظریه پرنده ای در دست
 • نظریه واحد اقتصادی
 • نقد
 • نقدشوندگی
 • نقطه سر به سر
 • نکول
 • نماد بازرگانی
 • نماد تجاری
 • نوسان پذیری
 • نوسان پیش بینی شده
 • وارن بافت
 • واسطه گری مالی
 • وام
 • وام دهنده
 • وثیقه
 • وجه نقد
 • ورشکستگی
 • هری مارکویتز
 • هزینه انتشار
 • هزینه تحقیق
 • هزینه ثابت
 • هزینه سرمایه
 • هزینه عملیاتی
 • هزینه متغیر